Intercool Technics B.V.

Privacyverklaring

Intercool Technics B.V. (Intercool) distribueert en ondersteunt exclusief de Toshiba airconditioning- en warmtepompproducten in de Benelux voor de Toshiba Carrier Corporation.
 
Bij Intercool doen we er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
 
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Intercool van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als u via e-mail contact opneemt).
 
Intercool, gevestigd in Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 
INTERCOOL TECHNICS B.V. 
Postbus 453
3335 LS Zwijndrecht 
Tel.: +31(0)78 629 1230
 
Heeft u vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via intercool@intercool.nl. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intercool verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat i deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
  • Voor- en achternaam
  • Functietitel
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via intercool@intercool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intercool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
  • Het inschrijven voor trainingen (grondslag: overeenkomst)
  • Het aanmaken van een account op onze website (grondslag: toestemming)
  • Het controleren van uw gegevens zodat we alleen accounts verstrekken aan geauoriseerde klanten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Intercool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt worden slechts zo lang bewaard als nodig om uw vraag te beantwoorden, met een maximum van 1 jaar zodat we eventueel bij een vervolgvraag nog gegevens van eerdere correspondentie terug kunnen vinden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Intercool verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intercool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intercool gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zo wordt uw ip-adres geanonimiseerd, laten we Google uw gegevens niet met anderen delen en hebben we hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kun zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intercool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van juw persoonsgegevens sturen naar intercool@intercool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Intercool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intercool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via intercool@intercool.nl.